Stanovy

Připravujeme ...
S mnohými členy společenství vlastníků jsme se shodli, že je velice nelehkým úkolem sepsat do takto krátkého článku veškeré povinnosti, které je třeba upravit oproti rokům minulým “zaběhnutým kolejím”. Každé společenství vlastníků, jakožto právnický subjekt, je natolik individuální, že je prakticky nemožné unifikovat, co se musí neprodleně změnit, aby vše bylo v souladu s platnými právními předpisy. Začněme proto tím nejobecnějším… Zajisté, jako dobrá zpráva pro společenství vlastníků, která vznikla před rokem 2014, se jeví pochopení ze strany Ministerstva spravedlnosti. V loňských letech byly totiž k již neplatnému zákonu o vlastnictví bytů vydány vzorové stanovy, které mnohým společenstvím vlastníků usnadnily jejich zakládání. Vzorové stanovy jsou totiž využívány v hojném počtu. Bohužel s příchodem nového občanského zákoníku nepřišly žádné vzorové stanovy, které by splňovaly normy dle aktuálních zákonných podmínek.
Pozitivní na celé situaci je ale především lhůta, ve které by měla všechna společenství vlastníků své stanovy upravit. Hovoříme zde o lhůtě tří let od okamžiku účinnosti nového občanského zákoníku, tedy 1. 1. 2014. Během této doby jsou společenství vlastníků povinna doručit příslušnému rejstříkovému soudu své změněné stanovy. K tomu citujeme odst. 2 § 3041 nového občanského zákoníku: Ustanovení společenské smlouvy nebo statutu právnických osob uvedených v odstavci 1, která odporují donucujícím ustanovením tohoto zákona, pozbývají závaznosti dnem nabytí jeho účinnosti; právnická osoba přizpůsobí do tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona společenskou smlouvu nebo statut právě tohoto zákona a doručí je orgánu veřejné moci, který vede rejstřík, do něhož je právnická osoba zapsána. Neučiní-li tak, příslušný orgán veřejné moci ji k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dostatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta maně, soud právnickou osobu na návrh orgánu veřejné moci nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší a nařídí její likvidaci.
 

Kontakt

BMCO s.r.o. - vydavatel Praktického rádce pro SVJ
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8

601 222 819

BMCO s.r.o. je vydavatelem Praktického rádce pro SVJ , který vychází v tištěné podobě v oborově největším nákladu. K dispozici je i elektronická verze zdarma. Díky tomu jsme společně s partnery projektu schopni zajistit kvalitní efektivní řešení a informace za výhodných podmínek.

redakce@bmco.cz
601 222 819
Napište nám, poptávka

© 2014 BMCO s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obrázky Imagio.cz.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode